Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

VÅLD I NÄRA RELATIONER

 

Jag har tidigare varit aktiv medlem i olika ideella organisationer och i mitt arbete som jurist kommer jag  dagligen i kontakt med kvinnor, män och barn som drabbas av våld i hemmet. De har oftast varit med om psykiskt våld, ekonomiskt förtryck och lider kanske av traumatiska minnesbilder från systematiska övergrepp.   

 

För den som läser detta, kanske är stödperson, familjemedlem, nära vän eller medmänniska till en våldsutsatt person är mitt råd följande:

 

Det är viktigt att tänka på att våldsamma övergrepp dvs. psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld som en partner (oavsett kön) utsätter sin make/maka, sambo eller partner för i hemmet är ett brott, och det  känns skamligt för den som utsätts att berätta. Även om det är svårt att förstå varför den våldsutsatta känner  att detta är skamligt, är det viktig för läsaren att känna till att våldet förekommer inom alla sociala kategorier. Det finns däremot särskilt sårbara grupper t.ex:

 

  • Personer med invandrarbakgrund
  • Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck
  • Personer med funktionshinder
  • Personer med missbruk
  • Personer i samkönade relationer

 

För den som läser detta och som vill stötta en våldsutsatt person, är det viktigt att tänka på att när personen ifråga beslutar sig för att fly, är det viktigt att han eller hon informeras tidigt om att personalen på socialjouren, kvinnojouren, mansjouren, hälso- och sjukvården har tystnadsplikt, samt att polisen kan komma att vidta åtgärder för att skydda honom eller henne. Detta är viktigt då personen i fråga för det mesta saknar ett skyddsnät.

 

En polisanmälan bör lämnas av den så snart som möjligt av den som utsatts för våld, vilket sker hos polisen. Det är viktigt att se till att allt blir dokumenterat. 

 

Den som blivit utsatt för ett brott kallas för målsägande. I samband med polisanmälan kan en  ansöka om kontaktförbud lämnas.

 

När en polisanmälan har upprättats och processen inletts har en målsägande rätt att ta med sig en stödperson. Det är viktigt att ett målsägandebiträde förordnas så tidigt som möjligt efter det att polisanmälan har upprättats.

 

Målsägandebiträdes roll

 

Ett målsägandebiträde förordnas av rätten och har till uppgift att tillvarata målsägandens rättigheter inför kommande rättsprocess. Lyssna och stödja målsäganden,hålla kontakt med polis och åklagare under processen och föra fram synpunkter och frågor som uppstår. Målsägandebiträdet har tystnadsplikt och för även målsägandens talan om ett eventuellt skadeståndsanspråk med anledning av brottet.

 

Jag har erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och har tidigare även företrätt kvinnor som tillhör nationella minoriteter (bl.a. romer).

 

 

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED