Kategorier
Arvstvist

Arvstvist, bouppteckning och arvskifte

När kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas händer det att de som är arvsberättigade inte är överens. En juridisk byrå löser en arvstvist.

Media har en viss förkärlek för att informera om arvstvister och särskilt om det berör allmänt kända personer. Och inte minst ökar intresset om det finns pikanta historier i ärendet som till exempel att det plötsligt dyker upp en okänd person som visar sig ha arvsrätt. Arvstvister kan vara svåra att lösa mellan berörda parter. Kvarlåtenskapen kan innefatta reda pengar men också fastigheter och lösöre som inte alltid är enkla att värdera.

Efter att ett dödsfall har inträffat ska en bouppteckning upprättas. Den ska innefatta den avlidnes tillgångar och skulder. Nettot ska därefter fördelas mellan de efterlevande i ett dödsbo såvida den avlidne inte skrivit ett testamente där någon eller några är förmånstagare. Huvudregeln är dock att barnen ärver hälften av kvarlåtenskapen tillsammans med en efterlevande maka eller make.

Rättslig process vid arvstvist

Arvstvister river av förklarliga skäl upp känslor. En arvsberättigad kan känna sig förbigången och orättvist behandlad. Inte sällan hävdas att ett testamente upprättats på ett felaktigt sätt och under tvång. Och under alla förhållanden har ett barn alltid rätt till sitt arvslott. Om parterna i en arvstvist inte kan komma överens överlämnas ärendet till en domstol som utser en boutredningsman eller en skiftesman. En sådan person löser konflikten enligt de bestämmelser som finns i lagen.

Men måste en arvstvist gå till domstol? Nej, istället för att driva en arvstvist till en domstolsprocess kan det vara lämpligt att konsultera en juristbyrå som har specialister på arvstvister. Inte minst undviks dyra kostnader i domstol. När bouppteckning är upprättad och registrerad hos Skatteverket är det dags för arvskifte. Processen innebär att tillgångar och skulder fördelas på arvingar och testamentstagare. Arvskiftet görs skriftligen och skall undertecknas av samtliga dödsbodelägare.